vrijdag 29 mei 2015

Symposium Vlissingen en Middeleeuwen

Vlissingen 700 is het verhaal van een stad die 700 jaar geleden stadsrechten krijgt. Uit die tijd stamt veel van wat we nu nog kennen: de infrastructuur van de binnenstad, onderwijs, religie, bestuur, rechtspraak, de relatie met Antwerpen enz. Je zou kunnen zeggen dat we zo Middeleeuws zijn als de pest Middeleeuws is.

In vier lezingen, georganiseerd door het Gemeentearchief Vlissingen, wordt Middeleeuws Vlissingen en omgeving tot leven gebracht. Terug in de tijd dus. Sprekers op dit eerste symposium zijn:

Peter Henderikx
Het ontstaan en de vroegste ontwikkeling van de havenplaats Vlissingen en andere havennederzettingen in de Scheldedelta in de twaalfde en dertiende eeuw
Vanaf de elfde eeuw groeide in de Lage Landen de bevolking sterk, met als resultaat een intensivering van de landbouw en een sterke toename van handel en industrie. In de Scheldedelta, gelegen op een kruispunt van waterwegen en in de directe nabijheid van de handelsmetropool Brugge, leidde dit in de twaalfde en dertiende eeuw tot het ontstaan van tal van steden en havenplaatsen, waar handel, vrachtvaart, visserij en nijverheid de motor van de economie vormden.
Prof.dr. P.A. Henderikx (Goes, 1940), emeritus hoogleraar in de Nederzettingsgeschiedenis van de Nederlanden in de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam, publiceerde regelmatig over de middeleeuwse geschiedenis van Zeeland en werkte als auteur en redacteur mee aan de vierdelige Gechiedenis van Zeeland (2012-2014).

Peter van Druenen
(...) Varschen harinc ende ghezouten (...)
Tien brieven inzake de levering en afname van verse zoute haring, in 1369 geschreven door stadsbestuurders in Zeeland en Brabant aan hun collega's in Antwerpen, zijn aanleiding om op zoek te gaan naar meer gegevens over de Zeeuwse haringvisserij in de 14e eeuw. Omdat één van de brieven geschreven is door het Vlissingse stadsbestuur, zal het onderwerp worden uitgewerkt aan de hand van de Vlissingse casus.
Peter van Druenen (Vlissingen 1952) studeerde geschiedenis in Rotterdam en schreef in de jaren tachtig een 12-tal bedrijfs- en branche-geschiedenissen. Tussen 1986 en 2011 richtte hij een aantal ondernemingen op (uitgeverij en internet) en publiceerde hij over digitaal uitgeven. De afgelopen drie jaar heeft hij gewerkt aan de stadsgeschiedenis van Vlissingen. Hij bereidt momenteel een proefschrift voor over arbeidsmigratie van Vlaanderen en Brabant naar Zeeland in de tweede helft van de 16e eeuw

Arjan van Dixhoorn
Bevoorrechte tijdgenoten over Vlissingen en de vorming van Zeeland in de veertiende eeuw
Vlissingen werd tot stad gemaakt in 1315, dat is een decennium na de overwinning van de Vlamingen op het Franse koningsleger in de Guldensporenslag en het Frans-Hollandse ontzet van Zierikzee (1302-1303). Het is ook een decennium voor de Vrede van Parijs (1323) waarbij de Vlaamse graaf voorgoed afzag van zijn claims op de beide Zeelanden (vooral Bewesterschelde) en de Hollandse graaf afzag van de Vier Ambachten. Vlissingen was dus een Hollandse stichting in nog altijd betwist Vlaams territorium, een politieke daad. Mijn lezing gaat in op de vraag hoe tijdgenoten in de Noordzeeregio dit geopolitieke conflict en de vorming van een verenigd graafschap Zeeland interpreteerden. Een belangrijke bron daarvoor zijn geschiedwerken uit de kringen van de Vlaamse, Brabantse, Hollands-Henegouwse, Engelse en Franse vorsten.
Arjan van Dixhoorn is als bijzonder hoogleraar namens de Universiteit Utrecht verbonden aan het University College Roosevelt (Middelburg). Zijn leerstoel met als thema Geschiedenis van Zeeland in de Wereld wordt gefinancierd door het Familiefonds Hurgronje. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de sociale, politieke en economische geschiedenis van kennis en informatie.

Jan Kuijpers
Vijf keer het kasteel van West-Souburg 
Een (post)middeleeuws kasteel is ook een miniatuursamenleving, die de omringende en steeds veranderende maatschappij weerspiegelt. En een verdwenen kasteel wordt een al even veranderlijk 'idee'. Door middel van vijf invalshoeken en aan de hand van materiële en immateriële sporen worden aspecten van het kasteel van West-Souburg belicht: het gebouwencomplex en de noodopgraving, diverse belangrijke bewoners (zoals Anna van Bourgondië en Filips van Bourgondië-Blaton), de materiële cultuur, het 'scharnierpunt' van 1573 en de representatie in topografische afbeeldingen.
J.J.B. (Jan) Kuipers (Zaamslag, 1953) is verbonden aan de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij beheert er het Zeeuws Archeologisch Archief en werkt mee aan archeologische projecten en publicaties. Daarnaast is Kuipers actief als freelance auteur. Van zijn ca. 60 boeken hebben vele een Zeeuws historisch en/of archeologisch onderwerp.


Datum 29 mei 2015
Heeft u belangstelling voor dit symposium?
Meld u dan aan door overmaking van 5 euro op bank- Aanvang: 13.30 uur  rekening NL40RABO0349339112 t.n.v. Stichting    Innovatie Bibliotheek Vlissingen onder vermelding Plaats: Stadhuis van Vlissingen van uw naam,  adres en e-mailadres.
Toegangsprijs: € 5,00 (incl. consumptie)   Uw aanmelding wordt bevestigd

woensdag 20 mei 2015

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 mei 2015 om 19.30 uur in het muZEEum, Nieuwendijk 15 te Vlissingen. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden. Zie de links in de agenda hieronder.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2014
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2014 van
    a) penningmeester:
        - jaarrekening 2014 (>> klik hier)
        - begroting 2016 (>> klik hier)
    b) secretaris  >> klik hier
    c) redactiecommissie Den Spiegel >>klik hier
    d) activiteitencommissie  >> klik hier
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (ligt ter vergadering ter inzage)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2014
7. Samenstelling bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Ria Punt. We nemen afscheid van haar want Ria was al drie periodes lid van ons bestuur. Kandidaat- bestuursleden kunnen zich melden bij het secretariaat of ter vergadering.
8. Rondvraag

20.00 uur Pauze

Aansluitend lezing door Peter van Druenen “900 jaar havens / 700 jaar stad”.

woensdag 22 april 2015

Nieuwe website Vrienden

Deze week is de nieuwe website van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen 'live' gegaan: www.vriendenmuzeeum.nl. De website is zodanig opgezet dat we u sneller en vaker op de hoogte kunnen brengen van het nieuws over de vereniging, het muZEEum en het Gemeentearchief. Omdat we ernaar streven om ook het ledental te laten groeien, is het nu veel makkelijker om lid te worden: het lidmaatschapsformulier is altijd in beeld en het aanmelden zelf duurt een paar seconden. We hopen dat u de
mensen in uw omgeving die nog geen lid zijn, op de hoogte brengt van deze mogelijkheid door bijvoorbeeld deze e-mail door te sturen. We hopen ook dat u de website vaak bezoekt. Wanneer u automatisch op de hoogte gebracht wilt worden van het nieuws, kunt u uw email-adres op de website invullen: in de kolom rechtsonder.

vrijdag 3 april 2015

Aprilnummer 2015 Den Spiegel

Eind maart is het aprilnummer van ons tijdschrift Den Spiegel verschgenen en naar alle leden verzonden. Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief.

Klik hier voor de inhoud.

woensdag 21 januari 2015

Lezing over Brouwenaar

Joep Bremmers geeft woensdag 25 februari in de Tobagozaal van het Muzeeum in Vlissingen een lezing met als titel ‘Het gepijnigde leven van Jan Francois Brouwenaar (1815-1849)’. Bremmers heeft zich de afgelopen jaren verdiept in het leven van het Vlissingse wonderkind met tomeloze ambities. De lezing over de beeldhouwer en dichter begint om 20.00 uur. Het museum gaat een halfuur eerder open. Er staat koffie en thee klaar voor de bezoekers. De toegangsprijs is vijf euro, die u kunt overmaken op rekeningnummer NL64INGB0000382891 t.n.v. de Ver. Vrienden van het Muzeeum, onder vermelding van ‘lezing 25-02-15′. Aanmelden kan via het e-mailadres lezing@vriendenmuzeeum.nl.

dinsdag 2 december 2014

Aankoop aquarel W.A. van Deventer

In november 2014 kon dankzij een bijdrage van de Vrienden een unieke aquarel van de Gevangentoren worden aangekocht door het Gemeentearchief. Het kunstwerk is van de hand van de schilder Willem Antonie van Deventer (1824-1893) en gunt ons een blik op de Gevangentoren vanaf de zuidkant. De meeste afbeeldingen van dit monument zijn gemaakt vanaf de noordzijde.

zondag 9 november 2014

Bezuinigingen (2)

Beste vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen,
Bij de vorige Spiegel was een brief bijgevoegd waarin ik mijn zorgen uitsprak over de voorgenomen bezuinigingen op cultuur en sport. Dat hoort niet bij een stad als Vlissingen, met haar (roem)rijke verleden en indrukwekkende culturele traditie. Ik deed in de brief ook een beroep op uw steun en wees daarbij op de grote invloed van de publieke opinie op de politiek. Ik vroeg u om het onderwerp bespreekbaar te maken bij vrienden, familie, buren en bekenden, om e-mails of brieven te schrijven  aan het gemeentebestuur en om uw politieke vertegenwoordigers in de raad hierover aan te spreken. Zij moeten over vier jaar immers worden herkozen en iedere stem is voor hen belangrijk. Enige tijd geleden is er op internet een website gestart waar Vlissingers hun zorgen kenbaar kunnen maken: Geen stad zonder cultuur geen stad. U kunt deze website vinden op:
http://petities.nl/petitie/geen-stad-zonder-cultuur-geen-stad. Ondertekening is zeer eenvoudig en kost u nog geen halve minuut. Ik hoop dat u massaal gaat  tekenen! Vlissingen staat gelukkig nog steeds in de schijnwerpers met haar historische en culturele initiatieven. Laten we dat zo houden!
Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen,
Peter van Druenen
voorzitter a.i.

maandag 22 september 2014

Bezuinigingen (1)

Beste vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen (ook verstuurd naar de voltallige gemeenteraad en B&W),
Zoals u wellicht uit de pers heeft vernomen, zal er de komende jaren flink worden bezuinigd op de uitgaven voor cultuur in Vlissingen. Het muZEEum wordt 50 procent gekort en dreigt te verdwijnen, maar ook het gemeentearchief moet flink inleveren. Wanneer de plannen doorgaan, zal de huisvesting van het archief in de Hellebardierstraat waarschijnlijk worden afgestoten. Het bestuur van de vriendenvereniging maakt zich dan ook flink zorgen, niet alleen over het voortbestaan van het muZEEum en het archief, maar ook over het aanzien en de welvaart van de stad. Het muZEEum, de Kazematten en het herdenkingsgebied rond de Oranjemolen zijn toeristische trekpleisters van de eerste orde. Het is alsof Vlissingen straks in één keer haar etalages gaat afplakken zodat er niemand meer naar binnen kan kijken om te zien hoe rijk het verleden van onze stad is. Wie de geschiedenis van Vlissingen een beetje kent, weet ook dat er juist gedurende de meest welvarende periodes van de stad veel werd geïnvesteerd in toerisme en cultuur. In het begin van de twintigste eeuw was dat bijvoorbeeld zo en ook gedurende de lange periode dat Albert van Woelderen burgemeester was. Het is daarom niet eens zo moeilijk om te bedenken dat bezuinigen op het muZEEum en het archief  de stad juist geld gaat kosten in plaats dat het iets opbrengt. De komende weken zullen er gesprekken worden gepland met de pers en met de politiek verantwoordelijken binnen de gemeente, maar we rekenen ook op uw steun. U kunt dat doen door bijvoorbeeld brieven of e-mails te schrijven aan het gemeentebestuur en, wanneer u betrokken bent bij een van de politieke partijen in de raad, uw vertegenwoordigers hierover aan te spreken. U kunt dit ook doen door erover te praten met uw buren, familie, vrienden en bekenden. De publieke opinie speelt in de huidige politieke werkelijkheid een steeds grotere rol. De dames en heren politici beseffen maar al te goed dat ze gekozen zijn door de Vlissingers en over vier jaar ook verantwoording moeten afleggen aan die zelfde Vlissingers.
We rekenen op uw steun!
Met vriendelijke groet,
Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
Peter van Druenen
voorzitter a.i.