Den Spiegel

Laatste editie (juli 2017): De naam Vlissingen, de vesting, een batterij en Shakespeare

door Aafke Verdonk-Rodenhuis

Na een zomer met zon, herfstachtige stormen en regen is hier het oktobernummer van Den Spiegel, alweer het laatste nummer van 2017. Op 22 september vierden we het vijftienjarig bestaan van het muZEEum aan de Nieuwendijk met een feestelijke receptie en vanaf 14 oktober zal er in het muZEEum een bijzondere tentoonstelling te zien zijn, De Schelde volgens Dert, drie generaties bedrijfsfotografie. In het muZEEum nieuws door Karen Kroese vindt u daarover meer. De collectie Dert, een rijke negatievenverzameling is in mid dels officieel overgedragen aan het Gemeentearchief Vlissingen. Dit nummer van Den Spiegel opent met af levering twee van een serie van vier arti kelen Verre van Vlissingen door Jaco Simons. We maken hierin kennis met de naam Vlissingen of Flushing in het buiten land. De schrijver neemt ons mee de wereld over op zoek naar plekken die deze naam dragen. Deze keer in Game, set and match gaan we naar de Verenigde Staten van Amerika waar we drie keer de plaatsnaam Vlissingen of Flushing treffen. De bekendste is die van New York, waar een wijk van de metropool zo heet. Een stadsdeel, bekend door een van ’s werelds grootste tennistoernooien. Edwin Tilroe geeft in Vlissingen, een omsloten stad een beeld van de vesting Vlissingen. Begin negentiende eeuw zijn het de Fransen die het tracé en de for ti fi ca tiewerken bepalen, maar ook na hun vertrek is de stad nog niet vesting af en klaar om uit te breiden. Nog ruim 65 jaar zit Vlissingen opgesloten tussen de vestingwallen. Een Koninklijk Besluit van 29 mei 1867 bepaalt het einde van de vesting en dan komt er een eind aan de militaire rol die Vlissingen eeuwenlang heeft vervuld. Vlissingen staat aan het begin van een nieuwe periode.

Met Een moeizame verhuizing, verplaatsing van de batterij van Speyk, door Jules Braat, blijven we in de militaire sfeer. Het gaat hier om de verplaatsing van geschut van het Eiland naar de duinen bij Dishoek. Omdat er plannen waren de zeedijk te verhogen moest de batterij op het Eiland ontruimd worden. Defensie zat nu met een probleem. Hoe konden Walcheren en de Scheldemonding worden verdedigd als de batterij werd ontruimd? Hoe een en ander zijn beslag kreeg, doet Jules Braat uit de doeken. To be or not to be the Spear-Shaker is een bespiegeling van Arthur Scheijde over de ware identiteit van William Shakespeare. Er worden verschillende kandidaten ge noemd die achter het pseudoniem kunnen schuilgaan. Twee van hen hebben met Vlissingers te maken gekregen. Arthur Scheijde heeft onderzoek gedaan op verschillende plaatsen, vooral in Engeland en laat zijn ver beelding werken. Over de ware identiteit van William Shakespeare zal nog lang wor den gedebatteerd, stelt ook hij. In de categorie nieuws valt het artikel van Ron van Maanen, Vlissingen wordt museum schip Mercuur rijker. Het gaat hier om het voormalige torpedo werkschip Mercuur. Op 1 september jl. werd dit schip met enig ceremonieel door de Konink lijke Marine over gedragen aan de Stich ting Maritiem Erf goed Vlissingen. Het zal worden op geknapt en ingericht tot museum schip, met het Dok van Perry als ligplaats. Tenslotte uw aandacht voor een bijzondere bijdrage in deze aflevering van Den Spiegel. Rie van de Walle-van Wel, geboren in Goes, maar al jaren woonachtig in Vlissingen maakte het gedicht De Leeuwentrap.

Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer van Den Spiegel.

Oudere edities (vanaf 2009 beschikbaar, na een jaar hier te downloaden):

- 2017-4
- 2017-3
- 2017-2
- 2017-1

- 2016-4
- 2016-3
- 2016-2
- 2016-1

- 2015-4
- 2015-3
- 2015-2
- 2015-1

- 2014-4
- 2014-3
- 2014-2
- 2014-1

- 2013-4
- 2013-3
- 2013-2
- 2013-1

- 2012-4
- 2012-3
- 2012-2
- 2012-1

- 2011-4
- 2011-3
- 2011-2
- 2011-1

- 2010-4
- 2010-3
- 2010-2
- 2010-1

- 2009-4
- 2009-3
- 2009-2
- 2009-1